Psichoterapijos paslaugos

Žemynos g.2, II a. ir Krivūlės g. 1c

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽEMYNOS KLINIKA
Privatumo politika
ir Privatumo laikymosi Taisyklės

Šioje Privatumo politikoje Jums, interneto svetainės www.žemynosklinika.lt lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ Žemynos klinika (Įmonės kodas: 302856295) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Internetinėje svetainėje arba susisiekus su mumis el. paštu žemynos.klinika@gmail.com. Norime Jus informuoti, jog VšĮ „Žemynos klinikos“ interneto svetainės veikla yra legali, reguliuojama LR Įstatymų, tame tarpe ir Duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Duomenų apsaugos tikslas:

  • Užtikrinti, kad Svetainėje www.žemynosklinika.lt Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir konfidencialiai.
  • Neperduoti duomenų tretiems asmenims be Jūsų žinios.
  • Suteikti jums galimybę valdyti (keisti ar panaikinti) savo pateiktus duomenis.
Bendrosios nuostatos

1. Svetainės www.žemynosklinika.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas – Všį „ŽEMYNOS KLINIKA“, juridinio asmens kodas 302856295, buveinės adresas Džiaugsmo 26A, Vilnius (toliau – Klinika), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Įeidami į Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Svetaine Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Klinika tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Klinikos paslaugas teikimą;

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą;

3.3. specialisto paslaugų užsakymą/registraciją elektroniniu būdu;

3.4. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Svetainės.

4. Klinika turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo Politiką ir Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Privatumo Politikos ir Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Privatumo Politikos Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

5. Bendroji informacija Svetainėje yra pateikiama be specialaus prisijungimo. Norėdami gauti Klinikos specialisto konsultaciją, būtina registruotis el. būdu, Svetainėje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Svetainės viršuje esančią aktyviąją nuorodą „Registracija“. Vartotojas, prisijungdamas prie Svetainės, patvirtina, kad:

5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi;

5.3. Vartotojas sutinka, kad Klinika tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais ir Klinikos paslaugoms teikti.

6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui, Klinika turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Klinikai ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Klinika turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.

7. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ar prisijungiant prie jos.

8. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Klinikos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

9. Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

  • duomenys apie naudojimąsi Internetine svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. (detalesnė informacija yra pateikiama „slapukai“);
  • vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) naudojami tik funkcijai „Registacija” vykdyti, – Klinikos paslaugų suteikimo tikslais.

10. Vartotojas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu žemynos.klinika@gmail.com, turi teisę:

10.1. kreiptis į Kliniką su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

10.2. kreiptis į Kliniką su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.3. kreiptis į Kliniką su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

11. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.

12. Klinika įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Klinikos partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės ir Klinikos teikiamomis el. paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Bendrovės ir Vartotojo teisės bei pareigos

13. Klinika pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Klinikos teikiamas Paslaugas, Įkainius ar atskiras jų sąlygas.

14. Klinika, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Privatumo laikymosi Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Svetainėje.

15. Klinika turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

16. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Klinikos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

16.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

16.2. nepažeisti Klinikos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

16.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

16.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

16.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei, ar Klinikos teikiamų paslaugų procesui;

16.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės veiklą ir Svetainės ar Klinikos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

16.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

16.8. nedelsiant informuoti Kliniką, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Svetainės duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

17. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Klinika įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis per Svetainę teikiamomis paslaugomis.

18. Vartotojo teisės:

18.1. pateikti rašytinį prašymą suteikti informaciją, kad susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

18.2. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;

18.3. reikalauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti; Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

18.4. prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

18.5. pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitas svetaines

19. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Klinikos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

20. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje.

21. Klinika negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

22. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios Klinikos gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Slapukai (ang. k. „cookies“)

23. Klinika, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Klinika naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

24. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Klinika įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Klinikos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

25. Mūsų Svetainėje taikomi tokie slapukai:

SlapukasSlapuko tipasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtis
__cfduidBūtinasisĮeinant į puslapį/4 savaitėsSlapuką nustato „CloudFare“. Slapukas naudojamas norint identifikuoti individualius klientus už bendro IP adreso ir pritaikyti saugos parametrus kiekvienam klientui. Tai neatitinka jokio žiniatinklio programos vartotojo ID ir nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos.
PHPSESSIDBūtinasis1 SesijaSlapukas naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas yra sesijos slapukas ir ištrinamas, kai uždaromi visi naršyklės langai.
Baigiamosios nuostatos

26. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

27. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Klinikos sutikimo.

28. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Klinikos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis į Kliniką el. paštu žemynos.klinika@gmail.com. Atsakingas asmuo- direktorė Ilona Kajokienė.

29. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Klinikos atsakys raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

30. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

31. Jei Klinika nesugebės suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2020-01-31.